Επονιτών 7, Κάτω Καλάμάκι - Άλιμος
Τηλ. Συλλόγου
+30 211 117 9425
24 / 7 / 365

ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΟΡΑΜΑ - ΑΞΙΕΣ

Η αποστολή του Συλλόγου μας βασίζεται πάνω στους παρακάτω άξονες:

Πρώτον, παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής, επισιτιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας προς τον Ελληνικό πληθυσμό, προκειμένου να συντελέσουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.

Δεύτερον, ανάληψη δράσεων, προγραμμάτων και πρωτοβουλιών με αξιόπιστους φορείς της κοινωνίας για την υποστήριξη, την κοινωνικοποίηση και την επαγγελματική αξιοποίηση της γυναίκας από 18 ετών και άνω, των μονογονεϊκών οικογενειών της χώρας. Τα προγράμματα και οι δράσεις αυτές θα έχουν σκοπό να συμβάλλουν στη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης του γυναικείου πληθυσμού της χώρας σε κάθε δήμο και περιοχή της Ελληνικής επικράτειας και ιδιαίτερα την στήριξη των πλέον μειονεκτικών ομάδων με στόχο να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της φτώχειας, στην απόκτηση γνώσης, στην αύξηση της απασχόλησης, στην αντιμετώπιση της πείνας την κάλυψη των άμεσων αναγκών και την ομαλή μετάβαση στην ελεύθερη αγορά.

Τρίτον, ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, της στήριξης της μονογονεϊκής οικογένειας, την στήριξη και την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν από τις αλλαγές-μεταβολές σε επίπεδο οικονομικών, οικογενειακών, κοινωνικών αλλαγών.

 

Τέταρτον, ενίσχυση του εισοδήματος της μονογονεϊκής οικογένειας και της γυναίκας μέσω προγραμμάτων, δράσεων, επαγγελματικής κατεύθυνσης και δραστηριοποίησης, χρήσης αναπτυξιακών εργαλείων και μέτρων στήριξης διεθνώς και εγχώρια.

Πέμπτον, η δημιουργία ενός σύγχρονου δίχτυ προστασίας της γυναίκας και της μονογονεϊκής οικογένειας από διάφορους κινδύνους κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές κρίσεις κ.ο.κ.

Έκτον, επιμόρφωση και υποβοήθηση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στην ελληνική επικράτεια, της κοινωνικής και επαγγελματικής αξιοποίησης, της ψυχολογικής στήριξης, της υγιεινής διατροφής, την πρόληψη και αποφυγή νοσημάτων, την διερεύνηση των δυνατοτήτων εξεύρεσης και επέκτασης του κοινωνικού ρόλου της μονογονεϊκής οικογένειας, της γυναίκας και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με έμφαση στην δημιουργία Κοιν.Σ.Επ, κατά γεωγραφικό, διοικητικό ή δημοτικό διαμέρισμα.

 

ΟΡΑΜΑ

 

Όραμα μας η ένωση δυνάμεων σε όλη την ελληνική επικράτεια προκειμένου να επιτύχουμε τους παραπάνω στόχους. Πρόκειται για στόχους δίκαιους που απαντούν σε καίρια προβλήματα της Ελληνικής Κοινωνίας με έμφαση στις μονογονεικές οικογένειες και τον σύγχρονο ρόλο της Γυναίκας.

Η δράση μας δεν εξαρτάται από κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ο Σύλλογος μας επιχειρεί την προώθηση και επίτευξη των καταστατικών σκοπών του με δράσεις και μέσα όπως τα κατωτέρω ενδεικτικά:

-Η διοργάνωση κάθε είδους εκδηλώσεων όπως ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, cross meetings με θέματα κοινωνικής αποκατάστασης, οικονομικής και επαγγελματικής υποστήριξης, στοχεύοντας στην κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση των μονογονεϊκών οικογενειών και των κοινωνικά ευπαθών ομάδων.

-Η ενημέρωση, υποστήριξη και στήριξη σε επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων των γυναικών της ισότητας των δύο φύλων, των μονογονεϊκών οικογενειών και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

-Η ανάθεση, ανάληψη και διεξαγωγή μελετών, ερευνητικών έργων, εφαρμογών και επιδεικτικών έργων με τη συνεργασία των εταίρων και μελών του Συλλόγου και άλλων φορέων (ερευνητικά ινστιτούτα, πανεπιστήμια κ.α.) σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σε θέματα σχετικά με τους σκοπούς της εταιρείας.

-Η ανάπτυξη και εκτέλεση δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των γυναικών, των γυναικών μονογονεϊκών οικογενειών και γενικά του γυναικείου φύλου που καταλέγονται στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες προκειμένου την επανένταξη τους στο ευρύτερο κοινωνικό, οικονομικό και επαγγελματικό περιβάλλον.

-Η έκδοση και διάθεση εντύπων, μελετών, εργασιών, αποτελεσμάτων ερευνών και προτάσεων πολιτικής για τον ευρύτερο πλαίσιο των σκοπών της εταιρείας σε όλους τους θεματικούς τομείς υποστήριξης έργου με στόχο την επανένταξη των γυναικών.

-Η ανάπτυξη ανοικτού διαλόγου και ηλεκτρονικής διαβούλευσης για όλα τα θέματα ενδιαφέροντος της εταιρείας μέσα από την ιστοσελίδα της.

-Η δημιουργία αρχείου πληροφοριών και η λειτουργία επιτροπών μελέτης και παρακολούθησης θεμάτων για όλους τους πυλώνες (δίκτυο κοινωνικών συνεταιριστικών εταιρειών επαγγελματικής αποκατάστασης γυναικών, μονογονεϊκών οικογενειών, ευπαθών κοινωνικών ομάδων γυναικών που περιλαμβάνουν και απασχολούνται με τους επιμέρους σκοπούς όπως πράσινο, περιβάλλον, καινοτομία, τεχνολογία, καταπολέμηση της φτώχειας ανθρωπιστική βοήθεια, αγροδιατροφή, υγιεινή διατροφή πληθυσμού, οικονομία, κοινωνία, πολιτισμός, θεσμικό πλαίσιο κλπ.) που στηρίζουν την ανάπτυξη την κοινωνική και οικονομική αποκατάσταση των γυναικών, μονογονεϊκών οικογενειών και γενικά ευπαθών κοινωνικών ομάδων γυναικών.

-Η ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας με εθνικές και ευρωπαϊκές δομές του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή οργανισμούς καθώς και άτομα που επιδιώκουν τους ίδιους ή συγγενείς σκοπούς.

-Η δημιουργία κέντρου τεκμηρίωσης προγραμμάτων (ΚΕ.ΤΕ.Π.) σε θέματα που διέπουν όλους τους τομείς και υποτομείς που αναδεικνύει ο σκοπός της εταιρείας με την δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης και διεθνής ανταλλαγή πληροφόρησης (forum).

-Η διενέργεια κάθε άλλης νόμιμης και συναφούς δραστηριότητας που προωθεί τους σκοπούς του Συλλόγου καθώς και η δημιουργία ηλεκτρονικού, έντυπου η και άλλου μέσου ενημέρωσης.

 

Οι παραπάνω στόχοι, τα παραπάνω μέσα και η αποστολή μας συνθέτουν το Όραμα μας για μια καλύτερη και δικαιότερη Κοινωνία όπου στο επίκεντρο της θα έχει τα ίσα δικαιώματα ανδρών και γυναικών, την διαφύλαξη του ρόλου της Οικογένειας και την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών μας.

 

Σας καλούμε να γίνετε κομμάτι αυτής της προσπάθειας!

footer-logo.png
Γυναίκα Πυρήνας Οικογένεια
Επονιτών 7, Κάτω Καλάμάκι - Άλιμος
Τηλ.: +30 2111 179 425
monogoneikioikogenia@gmail.com
© Copyright 2023 monogoneikioikogenia.com. All Rights Reserved.
Web D.D. By 49studio.gr

Search