Επονιτών 7, Κάτω Καλάμάκι - Άλιμος
Τηλ. Συλλόγου
+30 211 117 9425
24 / 7 / 365

Λογ. Τράπεζας Πειραιώς GR7801720850005085099936880


Κόστος εγγραφής 25€

Παρακαλούμε να σημειώνετε το ονοματεπώνυμό σας για να σας αποσταλθούν κάρτα μέλους
απόδειξη εγγραφής και οι δράσεις μας.


Ειδικοί Όροι Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Συλλόγου


1. Τα παρακάτω ζητούμενα στοιχεία συμπληρώνονται από την αιτούντα προκειμένου να υποστηρίξουμε την μονογονεϊκή οικογένεια και τον αιτούντα στις ανάγκες που μας υποδεικνύονται.


2. Τα ως άνω στοιχεία είναι αληθή και ο/η αιτών δίνει την συγκατάθεσή της για την χρήση των προσωπικών δεδομένων με την υπογραφή της παρούσας αίτησης υπεύθυνης δήλωσης, από τον σύλλογο, με σκοπό την υποστήριξή και την εξυπηρέτηση του αιτούντα. Τα στοιχεία μεταχειρίζονται με απόλυτη ευαισθησία, διακριτικότητα και εχεμύθεια.


3. Οι υπηρεσίες που παρέχει ο σύλλογος είναι εθελοντικού χαρακτήρα. Δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση σε όποια ανάληψη ευθύνης, δεν δεσμεύεται, και δεν παρέχει υποστήριξη του μέλους του πέραν του σκοπού. Ο σύλλογος δεν είναι υπεύθυνος για κανένα μέλος.


4. Σε περίπτωση που μέλος δηλώσει ψευδή γεγονότα ή ανάγκες, ο σύλλογος επιφυλάσσεται παντός νόμιμού δικαιώματός του είτε για αποζημίωση και επιστροφή αντικειμένων ή προϊόντων προς αποκατάσταση βλάβης, είτε από δυσφήμηση που υπέστη ο σύλλογος .

 

5. Ο σύλλογος μπορεί να αρνηθεί την εγγραφή μέλους ή να προβεί σε άμεση διαγραφή μέλους λόγο προβλημάτων που δύναται να δημιουργήσει ή δημιουργεί ο/η ενδιαφερόμενος/η ή το μέλος ενώ απαγορεύεται η επιστροφή της συνδρομής.


6. Η η συνδρομή μέλους ορίζεται από τις ανάγκες του συλλόγου εγγραφής και συνδρομής και το μέλος απολαμβάνει των υπηρεσιών και παροχών του συλλόγου έως του σημείου του εθελοντισμού και της εθελοντικής προσφοράς των συνεργατών και της διοίκησης του συλλόγου .Ο σύλλογος μπορεί να διαχειριστεί την αίτηση με όποιον ιδανικό, νόμιμο και πρόσφορο τρόπο κινητοποιώντας φορείς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ώστε να καλύψει και να προσφέρει στον αιτούντα τα αναγκαία, εθελοντικά αλληλέγγυα και ανθρώπινα, χωρίς να περιορίζεται σε άπαξ ή σε συνεχής βάση κάλυψης αλλά μέσα σε εύλογο διάστημα.


7. Σκοπός του συλλόγου είναι να προασπίζει, να προστατεύει τα συμφέροντα και τα δικαιώματα συμπεριλαμβανομένου της αλληλέγγυας προσφοράς στις ευπαθής ομάδες. Ο σύλλογος έχει την δυνατότητα να αποφασίζει και να ορίζει τον τρόπο λειτουργίας, τις παροχές, τις υπηρεσίες και όποιον τρόπο διαχείρισης απαιτείται κατά περίπτωση απέναντι στα μέλη της με στόχο την επίτευξη του σκοπού.


8. Οι σύμβουλοι οι κοινωνικοί λειτουργοί και οι όλοι οι συνεργάτες του συλλόγου λειτουργούν εθελοντικά και κατά περίπτωση εξυπηρετούν τα μέλη, σε επίπεδο παροχής συμβουλών ή κατεύθυνσης και για λογαριασμό του συλλόγου. Ατομικά και εθελοντικά οι συνεργάτες έχουν την ευχέρεια να αποφασίζουν για κάθε περαιτέρω ενέργεια κατά κρίση τους και κατά περίπτωση σύμφωνα με τα αιτούμενα των μελών.


9. Με την κατάθεση του ποσού της συνδρομής μέλους ενεργοποιούνται όλες οι παροχές που προσφέρει ο σύλλογος στα μέλη της. Τα δικαιώματα των μελών παρέχονται εγγράφως κατά την εγγραφή του καθώς και η κάρτα μέλους που του προσφέρει τις παροχές. Με την παρούσα δέχομαι την επεξεργασία των δεδομένων GPDI σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
footer-logo.png
Γυναίκα Πυρήνας Οικογένεια
Επονιτών 7, Κάτω Καλάμάκι - Άλιμος
Τηλ.: +30 2111 179 425
monogoneikioikogenia@gmail.com
© Copyright 2023 monogoneikioikogenia.com. All Rights Reserved.
Web D.D. By 49studio.gr

Search